ALV van 23 maart 2005

De stukken van deze ALV blijven geruime tijd op de website staan. Deelnemers aan de ALV krijgen de concept notulen toegestuurd via de e-mail.

Agenda
Notulen van de ALV van 24 april 2004
Definitieve begroting
Jaarverslag en plannen
Huishoudelijk reglement
Lening aan bewoners

In de agenda staat dat de ALV over het beheerplan voor 2005 haar goedkeuring moet geven. Bij dat beheerplan horen de volgende documenten.

Jaarplan Terra Bella 2005
Begroting Terra Bella 2005 als onderdeel van de presentatie die op de ALV wordt gegeven
Beheertaken Terra Bella in 2005
Groenbeheerovereenkomst Vitens en Terra Bella
De groenbeheerovereenkomst met de gemeente is op te vragen bij de afdeling Beheer.